پیمان توس

واحد ماشین سازی پیمان توس تنها واحد ماشین سازی استان خراسان بوده که کلیه مراحل طراحی و ساخت یک دستگاه را طی می نماید. بدین معنا که در ابتدا هر ماشین می بایست بهترین شرایط فرایند تولید توسط کارشناسان صنایع غذایی طراحی و بعد از آن دستگاه بر اساس طرح فرایند تولید طراحی و کلیه نقشه های اجرائی جمع آوری و دستگاه بر اساس آن ساخته میشود. بدین ترتیب کلیه قطعات در آرشیو شرکت باقی مانده که در آینده امکان دسترسی جهت خدمات پس از فروش به سادگی میسر می گردد. بدین ترتیب مشتریان می توانند با تماس با شرکت ماشین سازی پیمان توس، فقط با یک شماره قطعه مورد نظر را تهیه و ارسال نموده این خدمات ( خدمات پس از فروش ) تا مدت 10 سال در تعهد فروشنده می باشد

آدرس وبسایت : peymantoos.ir